Болонська система

Болонська система


National Bologna Center logo

У рамках Болонської угоди країнами-учасницями передбачається здійснити трохи важливих кроків по зближенню своїх освітніх систем. Насамперед, прийняття загальної двухциклевої системи вищої школи. Випускник першого циклу, тривалістю не менш трьох років, одержує ступінь бакалавра. Другий цикл (тривалістю один-два роки) готує магістрів. При цьому і бакалавр, і магістр — ступені вищого утворення. Різниця між ними, полягає в тім, що бакалавр орієнтований на практичну діяльність, а магістр — на наукову і викладацьку роботу.

Важливою віхою Болонского процесу є впровадження обліку обсягу знань у спеціальних одиницях, називаних кредитами. Зміст європейської кредитно-трансферної системи (ECTS) легко пояснити на конкретному прикладі. Якщо студент прослухав і успішно здав курс математичного аналізу в одному університеті, то у випадку переходу в іншій йому не треба слухати і здавати курс заново: на новому місці навчання йому зарахують зароблені кредити. І навіть якщо в новому вузі відповідний курс в обраній спеціальності буде називатися вже не «математичний аналіз», а якось інакше, його не потрібно буде перездавати. Таким чином, система кредитів — інструмент уніфікації вимог до навчання в різних університетах, що дозволяє студентові без праці переміщатися з одного вузу в іншій, з однієї держави в інше.

Оскільки навчальні кредити зберігаються довічно, то, скажемо, інженерові, що вирішив перекваліфікуватися в економісти, не треба буде гаяти час на вторинне «проходження» того ж математичного аналізу. Крім того, якщо той же інженер захоче вивчити нові для себе аспекти професії, записавши на спеціальні курси при вузі, те його загальний освітній залік поповниться кредитами післядипломного утворення, і це дасть йому додаткові переваги на ринку праці. Система кредитів забезпечує не тільки мобільність, але і накопичувальну систему утворення протягом життя.

Pass exams on A

Істотний аспект Болонського процесу — лібералізація «освітнього меню», його підбір у відповідності зі здібностями, бажаннями й інтересами кожного студента. Набір предметів, досліджуваних студентом по обраній спеціальності, поділяється на три групи. Перша група містить обов'язкові дисципліни, вивчення яких відбувається в строго визначеній послідовності — так, як це робиться зараз. В другу групу входять теж обов'язкові предмети, однак студент вільний сам вирішувати, у якому семестрі їхній вивчати. Третя ж група є цілком вільною для вибору, навчальним планом задаються тільки загальні напрямки вибору. Скажемо, студентам-«технарям» ставиться в обов'язок одержати визначена кількість кредитів по дисциплінах, що входить у серію «гуманітарних» курсів, причому, саме за ними залишається рішення, що саме з пропонованого набору кожний з них буде вивчати.

Допомогти студентам у виборі такого роду індивідуальної «освітньої траєкторії» покликаний «тьютор», або куратор — помічник, захисник, адвокат студента. Для реалізації такого підходу необхідна модульна система, що дозволяє зберегти нормальну послідовність вивчення тих або інших наукових дисциплін. Якщо студент, наприклад, хоче вивчити квантову механіку, йому спочатку необхідно одержати кредити по математичному аналізі і класичній механіці, що входять у так називаний модуль, що завершується квантовою механікою.

Pass exams on A

У розширений текст Болонської угоди входить положення про оцінюванні знань студентів, засноване, з одного боку, на обліку природних здібностей і старанності кожної конкретної особистості, а з іншої, на порівнянні цих показників з навчальними досягненнями колег, здійснюваного за допомогою статистики. Для цього вводиться п'ять градацій позитивної оцінки (по перших буквах латинського алфавіту): А (відмінно), В (дуже добре), С (добре), D (задовільно), Е (посередньо). Оскільки відсоток освоєння — величина статистична, вводиться й оцінка F(незадовільно), що означає, що даний курс студентові не зарахованийі і кредити, виділені на нього, не враховуються.

Невід'ємної складової Болонського процесу є автономізація вузів з чітким поділом функцій між ними і міністерством. Щоб усі вищеописані кроки привели до більш або менш погодженому результатові, передбачається розробка порівнянних критеріїв і методик, що допомагають досягненню головної мети: створенню єдиної зони європейського вищого утворення з гарантованою якістю.

Закономірне питання: навіщо воно Європі? Відповідь здається очевидним: Європа поєднується політично й економічно, а Болонська угода сприяє об'єднанню в освітній сфері. Болонський процес потрібний Європі для забезпечення припливу іноземних фахівців, що задовольняють її освітньому і культурному стандартам.

Pass exams on A

Не менш важливим є спроба Європи за допомогою Болонського процесу підвищити освітню конкурентноздатність у порівнянні зі Сполученими Штатами. На сьогоднішній день в Америку з-за кордону щорічно приїжджають учитися більш 650 тисяч студентів, тоді як на всю Європу приходиться всього 250 тисяч студентів-іноземців. Якщо ж розглянути окремо взаимообмін студентами між Європою і США, то з початку 1990-х років число європейських студентів, що навчаються в США, перевищує число американських студентів, що навчаються і Європі. Але ж «імпортні студенти» вносять істотний вклад в економіку країни навчання: мало того, що платять за своє навчання, вони до того ж витрачають гроші на житло, їжу, одяг, електронну техніку, розваги і т.д.

Болонський процес стартував у червні 1999 року. Представники 29 європейських країн зібралися в італійському місті Болонья на святкування 900-річчя найстаршого університету в Європі і підписали декларацію про побудову так називаної «Зони європейського вищого утворення». Головною ідеєю декларації є координації політики в області утворення і курс на зближення національних освітніх програм. На сьогоднішній день до Болонської угоди приєдналися 43 європейські країни, включаючи Росію та Україну.

Декларація включає такі основні положення:

 • прийняття системи ступенів, що співставляються;
 • прийняття системи з двома основними циклами навчання: незавершена вища / завершена вища освіта;
 • впровадження системи освітніх кредитів (ECTS);
 • підвищення мобільності студентів та викладачів;
 • підвищення європейської співпраці в галузі якості освіти;
 • підвищення престижу вищої європейської освіти в світі.

Основою, на якій можливе проходження інтеграційних процесів в європейських системах вищої освіти, є кредитно-модульна система (КМС) підготовки фахівців.

Вона базується на таких засадах:

 • комплексні (модульні) програми підготовки фахівців;
 • система перезарахувань залікових одиниць (кредитів) (ECTS).

ECTS (European Credit Transfer System) - Європейська система перезарахування кредитів (залікових одиниць трудомісткості) є однією з передумов створення відкритої європейської зони освіти і підготовки, де студенти можуть переміщуватися без перешкод.

Вона базується на трьох ключових елементах:

 • інформації (стосовно навчальних програм і здобутків студентів);
 • взаємній угоді (між закладами-партнерами і студентом);
 • використанні кредитів ECTS для визначення навчального навантаження для студентів.

А що від цього виграє Україна? Як затверджують західні експерти, швидкість розвитку науково-технічного прогресу така, що трьом чвертям сьогоднішніх студентів і випускників вузів досить незабаром прийдеться працювати по спеціальностях, яких сьогодні ще немає в природі. Нинішнього твердого, забюрократизованого, ієрархічна українського вищого утворення, що дісталася нам в. спадщина з радянських часів, просто не здатна справитися з вимогами часу.

Pass exams on A

З погляду студентів і викладачів, участь у європейському єдиному освітньому просторі дасть їм нові можливості і розширить обрії, зокрема за рахунок передбаченого в рамках Болонської угоди міжвузівскої і міждержавного обміну. До слова, без такого масового обміну студентами і викладачами Україні буде важко вирішити найгострішу проблему дуже слабкого знання нашими фахівцями іноземних мов. Крім того, особиста присутність допоможе українцям налагодити ділові зв'язки і зрозуміти ситуацію на європейському ринку. Це особливо ясно видно на прикладі економічного і юридичного утворення. Хіба можна виростити висококласного фахівця, якщо його учать професори, що не приймають участі в розробці і фінансуванні великих ефективних проектів, що не мають реального досвіду в області міжнародного права?.. Така ж проблема коштує і перед нашими інженерами, конструкторами, програмістами... Адже щоб випускати по-справжньому конкурентноздатну продукцію, потрібно насамперед не витрачати сили на «винахід велосипеда».

З огляду на стан української системи вищого утворення, головним напрямком Болонського процесу для нас стане лібералізація вищої школи, навчання студентів принципам волі й одночасно відповідальності за свій вибір. Адже тільки внутрішньо вільна людина, що освоїла мистецтво прийняття рішень і тримання за них відповіді, може бути по-справжньому свідомим громадянином, а також конкурентноздатним, мобільним професіоналом. Західна практика показує, що студент, що вибрав курс на основі особистого інтересу, і учиться зовсім по-іншому.

Треба підкреслити, що головні положення Болонської угоди, описані вище, не є скоростиглий винахід укладачів документа. Усі вони пройшли апробацію часом і довели свою ефективність — у тих же США, і Великобританії й у багатьох країнах і вузах Західної Європи. Саме тому європейці вирішили зробити них загальноприйнятими. Відмінності між ними від країни до країни несуттєві і носять «технічний» характер. Так, наприклад, американські і європейські кредити мають різну «розмірність»: якщо американський студент повинний за рік одержати всього 30 кредитів, те європейський — 60. Це зв'язано з тим, що в залікові одиниці європейської системи ESTC включений не тільки годинник прослуханих лекцій і виконаних лабораторних робіт, але і самостійна робота студента. До слова, англійські залікові одиниці відрізняються і від американських, і від європейських, студентові мрячного Альбіону за рік необхідно одержати 120 кредитів.