Історія кафедри

 

Хмельницький національний університет – найбільший на Поділлі вищий навчальний заклад, який готує спеціалістів з багатьох галузей знань і проводить навчальну, методичну, наукову та виховну роботу.

Університет був заснований у 1962 році. За час свого існування він пройшов шлях від загальнотехнічного факультету Українського поліграфічного інституту до Хмельницького національного університету, який має найвищий ІV рівень акредитації.

Підготовку майбутніх фахівців здійснюють 6 інститутів, до складу яких входять 14 факультетів, що забезпечують навчання за 17 напрямками освітньо-кваліфікаційної підготовки, в тому числі: економіка і підприємництво, менеджмент, педагогічна освіта, мистецтво, екологія, прикладна математика, комп’ютерна інженерія, комп’ютерні науки, міжнародні відносини, філологія, інженерна механіка, радіотехніка, електронні апарати.

Сьогодні в університеті за 38 спеціальностями навчається більше 14 тисяч студентів. Навчальний процес забезпечують 57 докторів наук, професорів, 340 кандидатів наук, доцентів.

Сучасне суспільство неможливо уявити без використання комп’ютерів, а їх застосування в різних галузях господарської діяльності важко переоцінити. Тому підготовка спеціалістів з комп’ютерних систем та мереж є надзвичайно актуальною.

Кафедра комп’ютерних систем (КСМ) була організована в 1989 році в складі факультету машинобудування та радіоелектроніки і мала назву “Кафедра електронно-обчислювальних систем”.

На той час кафедру очолював кандидат технічних наук доцент Бардаченко В.Ф. Працівниками кафедри за сумісництвом працювали к.т.н. Графов Р.П. та три асистенти.

У 1991 році кафедра була включена в склад новоствореного факультету радіоелектроніки. В той час на кафедрі працювали два доценти (к.ф-м.н.), один доцент (к.т.н.) за сумісництвом та три асистенти. При кафедрі діяли одна науково-дослідна та чотири навчальних лабораторії.

В жовтні 1992 року кафедру очолив к.т.н., старший науковий співробітник, доцент Локазюк В.М. Кафедра почала інтенсивно створювати навчальні лабораторії, вести підготовку спеціалістів вищої кваліфікації. Викладачі кафедри працювали над проблемами технічної діагностики обчислювальних пристроїв та систем при науково-дослідній лабораторії діагностування мікропроцесорних пристроїв, що розташовувались на дослідно-експериментальній базі інституту. На той час на кафедрі працювало два доценти (д.т.н.), два доценти (к.т.н) за сумісництвом, п’ять асистентів. З 1995 року кафедру очолює д.т.н, проф. Локазюк В.М.

До викладання курсів лекцій систематично залучались висококваліфіковані спеціалісти з інших університетів, зокрема, д.т.н., професор Байда М.П., д.т.н. Ротштейн О.П. та к.т.н., доцент Перевознiков С.І. з Вінницького технічного університету.

З 1996 року кафедра електронно-обчислювальних систем була перейменована на кафедру комп’ютерних систем та мереж.

З тих часів кафедрою пройдений великий шлях від початкового становлення і до ствердження її як випускаючого підрозділу з найвищими рейтинговими показниками. З червня 2005 року кафедру комп’ютерних систем та мереж очолив д.т.н., професор, академік міжнародної академії інформатизації М’ясіщев Олександр Анатолійович.

На сьогоднішній день колектив кафедри стовідсотково складається з викладачів з науковими ступенями, активно проводить наукові дослідження та займається вдосконаленням організації навчального процесу. Щорічно кафедра комп’ютерних систем та мереж займає призові місця в конкурсі випускаючих кафедр Хмельницького національного університету за якість організації навчально-методичної, викладацької і наукової роботи. Високий рівень кваліфікації викладачів кафедри є передумовою забезпечення відповідного рівня підготовки студентів як майбутніх фахівців.

Викладачі кафедри публікують щорічно 2-3 монографії (навчальні посібники), близько 10-15 наукових статей в фахових науково-технічних журналах, близько 30 тез доповідей в збірниках наукових конференцій, беруть активну участь в міжнародних та всеукраїнських науково-технічних та науково-практичних конференціях.